1

بررسی استقامت کششی میلگرد از وب سایت آهن نحل

News Discuss 
از آنجایی که بتن به سمت تنهایی نمیتواند استواري کششی مناسبی داشته باشد براي همین دلیل مقصود باید از مقاطع دیگری برای دوام کششی بتن و افزودن سوگند به ايستادگي نهاد تهوع شود. یکی از این مقاطع میلگرد یا آماتور است که هزينه درا پروژه های عمرانی و ساختمان سازی http://hectorlo2dz.blogerus.com/17995570/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story