1

The Greatest Guide To อิติปิโส

News Discuss 
๕ คาบให้ไว้ให้ใช้คาถาเสกน้ำมันทาไม่มีโภยภัยถ้าจะล้วงตะกั่วเสกน้ำมะกรูดยกมือขึ้นไหว้เจ้าประคุณทูนหัวไม่มีอันตรายผิวจะแก้คุณเขาทำแลแม้คุณทั้งหลายยืนเหนือลมร่าย อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา ๒. ธรรมคุณ สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ โอปะนะยิโก (เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว) เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำม... https://www.at-chiangmai.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AA/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story