1

رژیم کتوژنیک : روش اجرا به همراه دانلود برنامه رایگان

News Discuss 
». اگر پاسخ منفی بود، از غذا خوردن پرهیز کنید، ولی اگر پاسخ مثبت بود، بدون عذابِ وجدان، بدونِ شمردنِ کالری، و تا حدِ سیری غذا بخورید. مردی را شرح میدهد که صرعاش با پرهیز کامل از خوردن و آشامیدن، با همان سرعتی که ایجاد شده بود برطرف شد. https://sociallawy.com/story10541921/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story