1

فلوکستین

News Discuss 
فلوکستین خواب الودگی و کاهش اشتها در گروه توپیرامات شایع تر بود اما تفاوت معنی داری در مورد کاهش وزن در دو گروه مشاهده نگردید. در این مطالعه به نظر می رسد داروی توپیرامات عوارض جانبی خود را در زمینه شناختی به حداقل رسانده است(رضایی و همکاران،2010). در این https://www.pishboro.ir/%D9%81%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story