1

قوطی رنگ توضیح داده شد

News Discuss 
به عبارتی پروفیل را میتوان از نظر جنس و شکل و کاربرد آن تقسیمبندی کرد. پس از برش ورقها، در بخش شافت از هم جداسازی شده و به قسمت نوار جمعکن میرسند. در این بخش دو سر ورق به حالت مورد نظر تغییر شکل داده میشود. نخستین مرحله قرار https://mario711fy.ttblogs.com/19619313/4-دلیلی-که-چرا-داشتن-ظرف-رنگ-عالی-کافی-نیست

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story