1

Lactozim Can Be Fun For Anyone

News Discuss 
ფრუქტოოლიგოსაქარიდები-ბუნებრივი პოლისაქარიდები წარმოადგენენ პრებიოტიკებს - ხელსაყრელ ნიადაგს ეუბიოტიკების - ნაწლავის ბაქტერიების გამრავლების, კოლონიზაციისა და ცხოველქმედებისათვის. ფრუქტოოლიგოსაქარიდები არ იშლებიან საჭმლის მომნელებელი მჟავების ზემოქმედებით და უცვლელი სახით აღწევენ ნაწლავის ქვედა ნაწილამდე. Không dùng quá liều quy định. Trong thời gian sử dụng sản phẩm, người bệnh tuyệt... https://eleanoro429fmv6.blogoxo.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story