1

دستگاه تصفیه آّب for Dummies

News Discuss 
هیچ آبی وجود ندارد که نتوان آن را تصفیه کرد. با توجه به مقادیر هر آب و اینکه چه نوع آبی می خواهید، روش تصفیه مناسبی وجود دارد. بر روی دستگاه های مینروا یک گیج فشار روغنی قرار دارد. فشار باد مخزن با آن تنظیم میشود. اغلب فکر میکنند داخل https://socialbuzzmaster.com/story14736849/the-5-second-trick-for-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2-%D8%A8

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story