1

5 Essential Elements For การศึกษา

News Discuss 
เพราะหลักจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาอิสลาม จะประกอบด้วยหลักศรัทธา หลักปฏิบัติ การศึกษาในอิสลามเป็นกระบวนการอบรมบ่มเพาะ สติปัญญา ร่างกาย และจิตวิญญาณ ที่ว่าด้วยชีวภาพและธรรมชาติ เช่น ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา เคมี ปรัชญาการศึกษาที่ยึดการศึกษาเป็นแกนกลาง ซึ่งเน้นที่จุดมุ่งหมายของการศึกษา ครูและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เพื่อดำรงชีวิตได้ในสังคม เป้าหมาย... https://josephl283jjj0.wikicorrespondence.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story